Nhận định kèo bóng đá đêm nay

15/10/2021 07:00 - Vòng loại World Cup

Châu ÁFT: 0.79*0 : 1*-0.88HT: 0.98*0 : 1/2*0.90
Châu Âu 1.46 - 4.40 - 7.20
Tài xỉuFT: -0.95*2 1/2*0.83HT: 0.94*1*0.94
Châu ÁFT: 0.79*0 : 1*-0.88HT: 0.98*0 : 1/2*0.90
Châu Âu 1.46 - 4.40 - 7.20
Tài xỉuFT: -0.95*2 1/2*0.83HT: 0.94*1*0.94

15/10/2021 06:30 - Vòng loại World Cup

Châu ÁFT: 0.99*0 : 2*0.90HT: 0.75*0 : 3/4*-0.88
Châu Âu 1.18 - 6.70 - 17.50
Tài xỉuFT: -0.93*3*0.81HT: -0.98*1 1/4*0.86
Châu ÁFT: 0.99*0 : 2*0.90HT: 0.75*0 : 3/4*-0.88
Châu Âu 1.18 - 6.70 - 17.50
Tài xỉuFT: -0.93*3*0.81HT: -0.98*1 1/4*0.86

15/10/2021 04:00 - Vòng loại World Cup

Châu ÁFT: -0.90*0 : 1*0.79HT: 0.79*0 : 1/4*-0.92
Châu Âu 1.61 - 3.75 - 6.00
Tài xỉuFT: 0.92*2 1/4*0.96HT: -0.93*1*0.81
Châu ÁFT: -0.90*0 : 1*0.79HT: 0.79*0 : 1/4*-0.92
Châu Âu 1.61 - 3.75 - 6.00
Tài xỉuFT: 0.92*2 1/4*0.96HT: -0.93*1*0.81

15/10/2021 03:00 - Vòng loại World Cup

Châu ÁFT: -0.92*0 : 1/4*0.81HT: 0.81*0 : 0*-0.92
Châu Âu 2.42 - 3.00 - 2.99
Tài xỉuFT: 0.99*2 1/4*0.90HT: 0.80*3/4*-0.91
Châu ÁFT: -0.92*0 : 1/4*0.81HT: 0.81*0 : 0*-0.92
Châu Âu 2.42 - 3.00 - 2.99
Tài xỉuFT: 0.99*2 1/4*0.90HT: 0.80*3/4*-0.91

12/10/2021 01:45 - Vòng loại World Cup

Châu ÁFT: 0.87*1 1/2 : 0*-0.98HT: -0.93*1/2 : 0*0.83
Châu Âu 8.70 - 4.90 - 1.31
Tài xỉuFT: 0.92*2 3/4*0.96HT: -0.90*1 1/4*0.77
Châu ÁFT: 0.87*1 1/2 : 0*-0.98HT: -0.93*1/2 : 0*0.83
Châu Âu 8.70 - 4.90 - 1.31
Tài xỉuFT: 0.92*2 3/4*0.96HT: -0.90*1 1/4*0.77

12/10/2021 01:45 - Vòng loại World Cup

Châu ÁFT: -0.95*0 : 2 1/2*0.87HT: 0.95*0 : 1*0.95
Châu Âu 1.09 - 10.00 - 31.00
Tài xỉuFT: 0.98*3*0.92HT: -0.96*1 1/4*0.86
Châu ÁFT: -0.95*0 : 2 1/2*0.87HT: 0.95*0 : 1*0.95
Châu Âu 1.09 - 10.00 - 31.00
Tài xỉuFT: 0.98*3*0.92HT: -0.96*1 1/4*0.86

12/10/2021 01:45 - Vòng loại World Cup

Châu ÁFT: -0.91*0 : 1 1/4*0.78HT: -0.94*0 : 1/2*0.82
Châu Âu 1.44 - 4.30 - 7.90
Tài xỉuFT: 0.86*2 1/4*-0.96HT: -0.94*1*0.82
Châu ÁFT: -0.91*0 : 1 1/4*0.78HT: -0.94*0 : 1/2*0.82
Châu Âu 1.44 - 4.30 - 7.90
Tài xỉuFT: 0.86*2 1/4*-0.96HT: -0.94*1*0.82

12/10/2021 01:45 - Vòng loại World Cup

Châu ÁFT: -0.98*1 3/4 : 0*0.87HT: 0.98*3/4 : 0*0.90
Châu Âu 12.00 - 6.80 - 1.22
Tài xỉuFT: 1.00*3 1/4*0.88HT: 0.92*1 1/4*0.98
Châu ÁFT: -0.98*1 3/4 : 0*0.87HT: 0.98*3/4 : 0*0.90
Châu Âu 12.00 - 6.80 - 1.22
Tài xỉuFT: 1.00*3 1/4*0.88HT: 0.92*1 1/4*0.98

10/10/2021 01:45 - Vòng loại World Cup

Châu ÁFT: 0.82*3 1/2 : 0*-0.96HT: 0.81*1 1/2 : 0*-0.95
Châu Âu 31.00 - 14.50 - 1.02
Tài xỉuFT: 0.98*4*0.86HT: 0.94*1 3/4*0.90
Châu ÁFT: 0.82*3 1/2 : 0*-0.96HT: 0.81*1 1/2 : 0*-0.95
Châu Âu 31.00 - 14.50 - 1.02
Tài xỉuFT: 0.98*4*0.86HT: 0.94*1 3/4*0.90

10/10/2021 01:45 - Vòng loại World Cup

Châu ÁFT: -0.97*1 1/4 : 0*0.87HT: -0.99*1/2 : 0*0.89
Châu Âu 8.20 - 5.00 - 1.37
Tài xỉuFT: 0.82*2 3/4*-0.94HT: -0.90*1 1/4*0.77
Châu ÁFT: -0.97*1 1/4 : 0*0.87HT: -0.99*1/2 : 0*0.89
Châu Âu 8.20 - 5.00 - 1.37
Tài xỉuFT: 0.82*2 3/4*-0.94HT: -0.90*1 1/4*0.77