Nhận định kèo bóng đá đêm nay

26/12/2021 19:30 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

26/12/2021 22:00 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

26/12/2021 19:30 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

28/12/2021 03:00 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

26/12/2021 22:00 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

26/12/2021 22:00 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

25/11/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.95*0 : 3/4*0.95HT: 0.82*0 : 1/4*-0.93
Châu Âu 1.73 - 4.10 - 4.50
Tài xỉuFT: 0.97*3*0.93HT: -0.93*1 1/4*0.83
Châu ÁFT: 0.95*0 : 3/4*0.95HT: 0.82*0 : 1/4*-0.93
Châu Âu 1.73 - 4.10 - 4.50
Tài xỉuFT: 0.97*3*0.93HT: -0.93*1 1/4*0.83

25/11/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.83*1 3/4 : 0*-0.93HT: 0.92*3/4 : 0*0.97
Châu Âu 10.00 - 6.20 - 1.28
Tài xỉuFT: -0.97*3 1/4*0.87HT: 0.81*1 1/4*-0.92
Châu ÁFT: 0.83*1 3/4 : 0*-0.93HT: 0.92*3/4 : 0*0.97
Châu Âu 10.00 - 6.20 - 1.28
Tài xỉuFT: -0.97*3 1/4*0.87HT: 0.81*1 1/4*-0.92

26/11/2021 00:45 - Europa League

Châu ÁFT: 0.99*0 : 1/2*0.92HT: -0.88*0 : 1/4*0.76
Châu Âu 1.98 - 3.65 - 3.65
Tài xỉuFT: 0.96*2 3/4*0.94HT: 0.77*1*-0.90
Châu ÁFT: 0.99*0 : 1/2*0.92HT: -0.88*0 : 1/4*0.76
Châu Âu 1.98 - 3.65 - 3.65
Tài xỉuFT: 0.96*2 3/4*0.94HT: 0.77*1*-0.90

26/11/2021 00:45 - Europa League

Châu ÁFT: 0.84*0 : 1 1/4*-0.93HT: 0.92*0 : 1/2*0.96
Châu Âu 1.36 - 4.95 - 8.90
Tài xỉuFT: 0.96*2 3/4*0.92HT: 0.76*1*-0.89
Châu ÁFT: 0.84*0 : 1 1/4*-0.93HT: 0.92*0 : 1/2*0.96
Châu Âu 1.36 - 4.95 - 8.90
Tài xỉuFT: 0.96*2 3/4*0.92HT: 0.76*1*-0.89

26/11/2021 00:45 - Europa League

Châu ÁFT: 0.98*0 : 0*0.93HT: 0.96*0 : 0*0.94
Châu Âu 2.77 - 3.05 - 2.75
Tài xỉuFT: 0.96*2 1/4*0.94HT: -0.88*1*0.75
Châu ÁFT: 0.98*0 : 0*0.93HT: 0.96*0 : 0*0.94
Châu Âu 2.77 - 3.05 - 2.75
Tài xỉuFT: 0.96*2 1/4*0.94HT: -0.88*1*0.75

26/11/2021 00:45 - Europa League

Châu ÁFT: 0.94*3/4 : 0*0.95HT: 0.97*1/4 : 0*0.91
Châu Âu 4.95 - 3.70 - 1.72
Tài xỉuFT: 0.98*2 1/2*0.92HT: 0.94*1*0.96
Châu ÁFT: 0.94*3/4 : 0*0.95HT: 0.97*1/4 : 0*0.91
Châu Âu 4.95 - 3.70 - 1.72
Tài xỉuFT: 0.98*2 1/2*0.92HT: 0.94*1*0.96

26/11/2021 00:45 - Europa League

Châu ÁFT: 0.95*0 : 1/4*0.94HT: 0.69*0 : 0*-0.84
Châu Âu 2.23 - 3.45 - 3.20
Tài xỉuFT: 0.92*2 1/2*0.96HT: 0.91*1*0.99
Châu ÁFT: 0.95*0 : 1/4*0.94HT: 0.69*0 : 0*-0.84
Châu Âu 2.23 - 3.45 - 3.20
Tài xỉuFT: 0.92*2 1/2*0.96HT: 0.91*1*0.99

26/11/2021 00:45 - Europa League

Châu ÁFT: -0.97*0 : 1*0.87HT: -0.98*0 : 1/2*0.86
Châu Âu 1.57 - 4.50 - 5.20
Tài xỉuFT: 0.96*3*0.94HT: 0.93*1 1/4*0.95
Châu ÁFT: -0.97*0 : 1*0.87HT: -0.98*0 : 1/2*0.86
Châu Âu 1.57 - 4.50 - 5.20
Tài xỉuFT: 0.96*3*0.94HT: 0.93*1 1/4*0.95

26/11/2021 00:45 - Europa League

Châu ÁFT: 0.91*0 : 1 3/4*0.98HT: 0.94*0 : 3/4*0.94
Châu Âu 1.25 - 6.30 - 10.50
Tài xỉuFT: 0.98*3 1/4*0.90HT: 0.82*1 1/4*-0.94
Châu ÁFT: 0.91*0 : 1 3/4*0.98HT: 0.94*0 : 3/4*0.94
Châu Âu 1.25 - 6.30 - 10.50
Tài xỉuFT: 0.98*3 1/4*0.90HT: 0.82*1 1/4*-0.94