Nhận định kèo bóng đá đêm nay

09/12/2021 00:45 - UEFA Champions League

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

09/12/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.80*0 : 3/4*-0.93HT: 0.80*0 : 1/4*-0.93
Châu Âu 1.65 - 4.60 - 4.60
Tài xỉuFT: 1.00*3 1/2*0.88HT: 0.75*1 1/4*-0.88
Châu ÁFT: 0.80*0 : 3/4*-0.93HT: 0.80*0 : 1/4*-0.93
Châu Âu 1.65 - 4.60 - 4.60
Tài xỉuFT: 1.00*3 1/2*0.88HT: 0.75*1 1/4*-0.88

09/12/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 1.00*0 : 1 1/2*0.90HT: 0.85*0 : 1/2*-0.95
Châu Âu 1.32 - 5.40 - 10.00
Tài xỉuFT: 0.91*2 3/4*0.97HT: -0.88*1 1/4*0.75
Châu ÁFT: 1.00*0 : 1 1/2*0.90HT: 0.85*0 : 1/2*-0.95
Châu Âu 1.32 - 5.40 - 10.00
Tài xỉuFT: 0.91*2 3/4*0.97HT: -0.88*1 1/4*0.75

09/12/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.97*0 : 3/4*0.91HT: 0.96*0 : 1/4*0.94
Châu Âu 1.76 - 4.10 - 4.35
Tài xỉuFT: 1.00*3*0.88HT: -0.96*1 1/4*0.84
Châu ÁFT: 0.97*0 : 3/4*0.91HT: 0.96*0 : 1/4*0.94
Châu Âu 1.76 - 4.10 - 4.35
Tài xỉuFT: 1.00*3*0.88HT: -0.96*1 1/4*0.84

09/12/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.88*0 : 1 1/4*-0.98HT: 0.93*0 : 1/2*0.95
Châu Âu 1.41 - 5.20 - 7.00
Tài xỉuFT: 0.91*3*0.99HT: 0.94*1 1/4*0.96
Châu ÁFT: 0.88*0 : 1 1/4*-0.98HT: 0.93*0 : 1/2*0.95
Châu Âu 1.41 - 5.20 - 7.00
Tài xỉuFT: 0.91*3*0.99HT: 0.94*1 1/4*0.96

09/12/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.88*1/4 : 0*1.00HT: -0.84*0 : 0*0.72
Châu Âu 3.25 - 3.40 - 2.29
Tài xỉuFT: 0.89*2 1/2*0.99HT: 0.89*1*0.99
Châu ÁFT: 0.88*1/4 : 0*1.00HT: -0.84*0 : 0*0.72
Châu Âu 3.25 - 3.40 - 2.29
Tài xỉuFT: 0.89*2 1/2*0.99HT: 0.89*1*0.99

08/12/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.82*0 : 1 1/4*-0.94HT: 0.89*0 : 1/2*0.99
Châu Âu 1.40 - 5.20 - 7.40
Tài xỉuFT: 0.97*3 1/4*0.91HT: 0.85*1 1/4*-0.97
Châu ÁFT: 0.82*0 : 1 1/4*-0.94HT: 0.89*0 : 1/2*0.99
Châu Âu 1.40 - 5.20 - 7.40
Tài xỉuFT: 0.97*3 1/4*0.91HT: 0.85*1 1/4*-0.97

08/12/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.92*0 : 1 3/4*0.98HT: 0.97*0 : 3/4*0.91
Châu Âu 1.27 - 6.40 - 10.00
Tài xỉuFT: 0.90*3 1/2*0.98HT: -0.94*1 1/2*0.84
Châu ÁFT: 0.92*0 : 1 3/4*0.98HT: 0.97*0 : 3/4*0.91
Châu Âu 1.27 - 6.40 - 10.00
Tài xỉuFT: 0.90*3 1/2*0.98HT: -0.94*1 1/2*0.84

08/12/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.96*0 : 1/4*0.92HT: 0.70*0 : 0*-0.83
Châu Âu 2.25 - 3.50 - 3.20
Tài xỉuFT: 0.83*2 3/4*-0.95HT: 0.72*1*-0.84
Châu ÁFT: 0.96*0 : 1/4*0.92HT: 0.70*0 : 0*-0.83
Châu Âu 2.25 - 3.50 - 3.20
Tài xỉuFT: 0.83*2 3/4*-0.95HT: 0.72*1*-0.84

08/12/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.93*0 : 1*0.97HT: -0.89*0 : 1/2*0.76
Châu Âu 1.56 - 4.55 - 5.50
Tài xỉuFT: 0.89*2 3/4*0.99HT: -0.88*1 1/4*0.74
Châu ÁFT: 0.93*0 : 1*0.97HT: -0.89*0 : 1/2*0.76
Châu Âu 1.56 - 4.55 - 5.50
Tài xỉuFT: 0.89*2 3/4*0.99HT: -0.88*1 1/4*0.74

08/12/2021 00:45 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.95*0 : 1 1/2*0.93HT: 0.80*0 : 1/2*-0.93
Châu Âu 1.35 - 5.80 - 7.80
Tài xỉuFT: -0.96*3 1/2*0.86HT: -0.93*1 1/2*0.81
Châu ÁFT: 0.95*0 : 1 1/2*0.93HT: 0.80*0 : 1/2*-0.93
Châu Âu 1.35 - 5.80 - 7.80
Tài xỉuFT: -0.96*3 1/2*0.86HT: -0.93*1 1/2*0.81

08/12/2021 00:45 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.91*1/2 : 0*0.99HT: 0.77*1/4 : 0*-0.88
Châu Âu 3.50 - 4.05 - 1.98
Tài xỉuFT: 0.82*3*-0.94HT: 0.99*1 1/4*0.89
Châu ÁFT: 0.91*1/2 : 0*0.99HT: 0.77*1/4 : 0*-0.88
Châu Âu 3.50 - 4.05 - 1.98
Tài xỉuFT: 0.82*3*-0.94HT: 0.99*1 1/4*0.89

08/12/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: 0.91*0 : 1/4*0.99HT: 0.71*0 : 0*-0.85
Châu Âu 2.17 - 3.80 - 3.15
Tài xỉuFT: 0.85*2 3/4*-0.97HT: 0.73*1*-0.87
Châu ÁFT: 0.91*0 : 1/4*0.99HT: 0.71*0 : 0*-0.85
Châu Âu 2.17 - 3.80 - 3.15
Tài xỉuFT: 0.85*2 3/4*-0.97HT: 0.73*1*-0.87

08/12/2021 03:00 - UEFA Champions League

Châu ÁFT: -0.96*0 : 0*0.86HT: -0.98*0 : 0*0.88
Châu Âu 2.85 - 3.35 - 2.53
Tài xỉuFT: 0.94*2 1/4*0.96HT: 0.73*3/4*-0.87
Châu ÁFT: -0.96*0 : 0*0.86HT: -0.98*0 : 0*0.88
Châu Âu 2.85 - 3.35 - 2.53
Tài xỉuFT: 0.94*2 1/4*0.96HT: 0.73*3/4*-0.87

07/12/2021 02:45 - Serie A

Châu ÁFT: 0.87*1/4 : 0*-0.97HT: -0.83*0 : 0*0.70
Châu Âu 3.35 - 3.25 - 2.33
Tài xỉuFT: 0.88*2 1/4*-0.98HT: -0.92*1*0.81
Châu ÁFT: 0.87*1/4 : 0*-0.97HT: -0.83*0 : 0*0.70
Châu Âu 3.35 - 3.25 - 2.33
Tài xỉuFT: 0.88*2 1/4*-0.98HT: -0.92*1*0.81